SESAM Glycerin

PDFPrintE-Mail
Glycerin-pinden er et produkt til pleje af gummistrimler på køretøjer, huse osv. Glycerinpinden forhindrer, at gummipakninger klæber og fryser. At pleje dine gummistrimler kan give dem længere holdbarhed og smidighed.
Keine Abbildung zugeordnet
Variantens grundpris: kr18.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr18.00
Total:kr18.00
Rabat:
Moms Ialt:
Pris / kg:
Beskrivelse

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 12 72/2008

FARE
Advarsler om fare

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage døsighed og svimmelhed.
Sikkerhedsinstruktioner

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke. Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / damp / aerosol. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbeklædning / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares låst.

Anmeldelser

Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt