Fertan 250ml

PDFPrintE-Mail
250ml Spayflaske

FERTAN fjerner rust på alt fra biler til andre metalkonstruktioner, såsom hegn, låger, skibe, alt hvad der er lavet af stål.
• kørtøjer og trailer
• skibe, yachter, både og marineudstyr
• metalstrukturer, porte, hegn, gitter og rækværk
• tanke og hulrum
• konstruktionsstål

Områder der ikke skal behandles skal beskyttes. Fertan kan forårsage pletter på lyse overflader og absorberende overflader. For at undgå pletter på gulvet skal en plastfolie placeres.
Keine Abbildung zugeordnet
Variantens grundpris: kr120.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr120.00
Total:kr120.00
Rabat:
Moms Ialt:
Pris / kg:
Keine Abbildung zugeordnet
Keine Abbildung zugeordnet
Beskrivelse

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

FARE
Advarsler om fare

Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Skadelig for organismer, der lever i vand, med langtidsvirkninger
Sikkerhedsinstruktioner

Områder der ikke skal behandles skal beskyttes. Fertan kan forårsage pletter på lyse overflader og absorberende overflader. For at undgå pletter på gulvet skal en plastfolie placeres. Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / damp / aerosol. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbeklædning / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED HUD (eller hår): Fjern straks alt forurenet tøj. Vask huden med vand / bruser. Bær beskyttelse af øjne / ansigt. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ring straks til et GIFTINFORMATION eller en læge Undgå udslip til miljøet.


Anmeldelser

Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt