Tilbage til: Rustfjerner

Fertan 5L

PrintE-Mail
FERTAN fjerner rust på alt fra biler til andre metalkonstruktioner, såsom hegn, låger, skibe, alt hvad der er lavet af stål.
• kørtøjer og trailer
• skibe, yachter, både og marineudstyr
• metalstrukturer, porte, hegn, gitter og rækværk
• tanke og hulrum
• konstruktionsstål
Keine Abbildung zugeordnet
Variantens grundpris: kr830.00
Salgspris fratrukket rabat:
Brutto-salgspris: kr1,037.50
Total:kr1,037.50
Rabat:
Moms Ialt:kr207.50
Pris / kg:kr2,075.00
Keine Abbildung zugeordnet
Beskrivelse

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

FARE
Advarsler om fare

Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Skadelig for organismer, der lever i vand, med langtidsvirkninger
Sikkerhedsinstruktioner

Undgå indånding af støv / røg / gas / tåge / damp / aerosol. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbeklædning / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED HUD (eller hår): Fjern straks alt forurenet tøj. Vask huden med vand / bruser. Bær beskyttelse af øjne / ansigt. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ring straks til et GIFTINFORMATION eller en læge Undgå udslip til miljøet.

Anmeldelser

Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt